Възможни източници на биологична опасност

Последна промяна на 26 юни 2020 в 23:53 292 0

Критичната обстановка с коронавируса по света и радикалните мерки, които бяха предприети, поставя на преден план и въпроса за биологичната безопасност на населението като цяло. В това отношение е важна и добрата осведоменост на хората по този проблем.

Това предполага също да бъдат регламентирани няколко основни въпроса на законодателно ниво:
- Задълженията на всички органи на властта относно защитата на населението и опазването на околната среда от въздействие на опасни биологични фактори;
- Наличието на система за мониторинг на биологичните рискове с цел своевременното им предотвратяване;
- Поддържане на допустимо ниво на риск от вредното въздействие на опасните биологични фактори за населението и околната среда.

Възможните източници на биологична опасност са разнообразни по своя характер. Към тях се отнася, например, биологичната заплаха, свързана с целенасочено изменение на свойствата на различни патогенни биологични агенти (патогени), което, като резултат, да възпрепятства защитата срещу тях.

Друга възможност се състои в преодоляване от патогените на междувидовите бариери (свински грип, птичи грип и не само). Това се прави чрез манипулиране на характеристиките на патогенните биологични видове с цел повишаване на тяхното вредно действие извън животинския вид, техен естествен резервоар, и възникване на патогенност спрямо човешкия вид.

Друга биологична заплаха е свързана с възникване и разпространение на нови инфекции, които по-рано не са се срещали на дадена територия, както и възникване и разпространение на природо-огнищни инфекции и поява на вече ликвидирани на определена територия инфекциозни заболявания.

Съвременните биотехнологии дадоха възможност да се проектират и създават патогени с помощта на синтетичната биология. Не искаме да спекулираме по този въпрос, но ако потърсим примери в тази насока сигурно ще ги намерим...
Следващата изключително сериозна биологична заплаха е свързана с нарушаване на нормалната микробиота при човека, селскостопанските животни и растенията. Нека припомним, че микробиота означава съвкупност от популации микроорганизми, населяващи различни части на живите организми с еднородни условия на съществуване, в т.ч. в организма както на човека, така и на селскостопанските животни и растенията. Увреждането, по един или друг начин, на баланса на микробиотата, представлява висок биологичен риск спрямо защитните механизми на живите организми.

Биологична опасност представлява и разпространението на такива инфекции, като туберкулоза, СПИН и вирусни хепатити, тъй като те се явяват основна причина за смъртността от инфекциозни заболявания, както и разпространение на инфекции сред животните и растенията, причиняващи значителни икономически загуби.

В тази поредица от възможни биологични рискове попадат и инфекциите , предизвикани от различни видове медицинска дейност, известни като вътреболнични инфекции, както и разпространението на устойчивост (резистентност) към лекарствени препарати и различни биологични средства. Особено висок биологичен риск представлява и разпространението на имунодефицитни състояния и свързаните с това инфекции, причинени от условно-патогенни микроорганизми.

Без да имаме претенцията, че сме посочили всички възможни източници на биологична опасност, следва да споменем и за биологичните и смесени технологии с цел разработването, производството и използването на биологични агенти (патогени) в качеството на биологично оръжие.

Гореизложеното навежда на въпроса дали у нас съществува в достатъчна степен комплексно регулиране на въпросите за осигуряване на биологичната безопасност на населението под формата на специален закон, какъвто има разработен в други страни.