Харвардският подход VBHC бе представен в София

Експерти обсъдиха нов модел на здравеопазване, при който се плаща за резултат

Последна промяна на 31 януари 2022 в 20:35 116 0

На 28.01.2022 г. в София се проведе експертна среща на тема „Здравеопазване, основано на ползите“. Инициатор на форума е организация Future Values („Ценности на бъдещето“) и нейният основател д-р Славейко Джамбазов.

д-р Славейко Джамбазов

В експертната среща участваха министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова, управителят на НЗОК проф. Петко Салчев, представители на изпълнителната и законодателната власт в сферата на здравеопазването, пациентски и неправителствени организации, здравни експерти, представители на фармацевтична индустрия, директори на водещи болници и др.

Проф. Робърт Каплан от Харвардския университет (САЩ) представи методологията Здравеопазване, основано на ползите (Value Based Health Care, VBHC), изготвена от Harvard Business School с негово участие и това на Проф. Майкъл Портър. VMHC е подход, при който се заплаща за резултат, а не за дейност. Той изследва най-добрите практики за реорганизиране и координиране на здравните грижи, подобряване на ефективността на процесите, прилагане на нови методи за реимбурсиране и интегриране в практиката. Стратегията за преминаване към система за предоставяне на здравни услуги с висока стойност включва взаимозависими компоненти – модели, ориентирани към грижата за пациента; измерване на разходите и резултатите; оптимизиране на капацитета; разработване на пакетни цени за пълния цикъл грижи; интегриране на здравните грижи; изграждане на платформа и програми за подкрепа на пациентите.
Система на здравеопазване, базирана на ползите, се гради най-общо върху създаването на мултидисциплинарни екипи около медицинското състояние на отделния пациент, измерване на резултатите за него, измерване и подобряване на инвестициите в лечението и разработване на пакетни плащания, които да компенсират, но и мотивират доставчиците на здравни грижи.
„Основната цел в здравеопазването трябва да бъде ползата за пациентите, а не достъпът до медицински грижи, обемът на извършваната дейност, удобство, качество или ограничаване на разходите“, каза проф. Каплан.

Проф. Ник Гулдемонд от Лайденския университет (Нидерландия) разясни възможностите за внедряването на VBHC на държавно ниво и финансирането му. И той бе категоричен, че при този подход трансформацията на системата е насочена към грижа, ориентирана към пациента, поддържане или повишаване на качеството му на живот, персонализиран план за лечение и привеждане в съответствие на медицинските и социалните услуги. Проф. Гулдемонд даде конкретни примери с иновативни организации в здравеопазването, които трансформират медицинските грижи в световен мащаб в посока здравеопазване, основано на ползите, като посочи, че към момента държавите с най-добра интегрирана грижа са Нидерландия, ОАЕ, Канада, Франция, Великобритания, Швеция.

Д-р Славейко Джамбазов очерта стратегическите стъпки за въвеждане на здравеопазване, основано на ползите. Те включват: реорганизация на грижата по състояния на пациентите в интегрирани лечебни секции, измерване на резултати и себестойност за всеки пациент, въвеждане на основана на ползите реимбурсация и пакетни заплащания за конкретни състояния или групи пациенти в първичната извънболнична медицинска помощ, интегрирана лечебна система, разширен географски обхват и изграждане на IT платформа.

В момента здравните системи, както и в България, са организирани около отделения и специалности, а за да премине към базирана на ползите система, е необходима реорганизация на грижата по състояния на пациентите в т.нар. интегрирани лечебни заведения. Настоящата система измерва процеси, придържане към ръководства и приходи, а основаните на ползи методологии измерват постигнати резултати и себестойност за всеки пациент. У нас се заплаща на базата на обем извършени дейности и за да се трансформира системата, е необходимо да премине към пакетни заплащания за целия лечебен цикъл. По думите на д-р Джамбазов в момента в България всяко лечебно заведение или практика предлага пълен списък от медицински услуги, а за да се основава на ползите, е необходимо да се трансформира в интегрирана лечебна система, в която не е необходимо всички да правят всичко. Тя е възможна чрез концентрация на голямо количество пациенти по медицински състояния в по-малко на брой локации с цел подобрение на резултатите и ефективността, като се избягва да се прави всичко за всички във всяка локация. Това е важно да стане по пътя на стимулите, а не чрез административно или наложено разпределение, обясни д-р Джамбазов. Друг елемент от системната интеграция е извършването на конкретни медицински дейности в определени локации на база опит, ресурси, ползи за пациентите по отношение на резултати, както и нужда от повтарящи се дейности. Необходимо е изнасянето на несложни оперативни и неоперативни процедури от болниците с най-високо ниво към по-малки лечебни заведения или структури за извънболнична помощ, както и интегриране на цикъла за грижа за пациентите между отделните звена. А дигиталните услуги и телемедицината са в състояние да обединят и оптимизират лечебния процес около състоянието на пациента. За целта е необходима интегрирана IT платформа. По думите на д-р Джамбазов при правилните и прозрачни стимули, лечебните заведения и отделни практики биха се адаптирали бързо, за да отговорят на изискванията.
***
„Ценности за бъдещето“/Future Values е неправителствена организация, посланик на VBHC стратегиите от Harvard Business School за предоставяне на здравни грижи и здравеопазване, основано на ползите. Тя цели въвеждане на иновативни методики, практики, опит и научни постижения в областта на здравеопазването в медицинската практика, обучение на студенти, специализанти и професионалисти в тази сфера.


Лектори:

Проф. Робърт С. Каплан,

Харвардски университет

Робърт С. Каплан е старши научен сътрудник и професор по развитие на лидерството в Харвардския университет (Harvard Business School, HBS). Той се присъединява към HBS през 1984 г., след 16 години във факултета на бизнес училището в университета „Карнеги-Мелън“, където служи като декан от 1977 до 1983 г. Каплан е разработил съвместно както „Остойностяването, базирано на дейността“ (Activity-based costing, ABC), така и “Балансираната система от показатели“ (Balanced Scorecard, BSC), широко признат като основен принос към теорията и практиката на управлението. Настоящите му изследвания прилагат тези две иновации към важни проблеми в пресечната точка на бизнеса и обществото. От 2010 г. той си сътрудничи с Майкъл Портър по инициативата на HBS - Value Based Healthcare, което позволява „Остойностяването, базирано на дейността и нейното времетраене“ (Time-driven activity-based costing, TDABC), да се превърне в глобален стандарт за изчисляване на разходите за здравеопазване. Той и Портър са водещи посланици на замяната на заплащане-за-услуга с пакетните плащания, базирани на ползите, за да мотивират доставчиците на здравни услуги да предоставят по-добри резултати за пациентите при по-ниски обществени разходи. Каплан е автор и съавтор на 14 книги и повече от 200 статии, от които над 30 в Harvard Business Review.

Проф. Ник Гулдемонд
Лайденски Университет

Проф. Гулдемонд има опит в областта на електротехниката, медицината и науките за живота. Притежава магистърски степени от университета в Лайден и Свободния университет в Амстердам, както и докторска степен от университета в Маастрихт със защитена теза за усложненията на диабетното стъпало. Главен изпълнителен директор и основател на медицинската лаборатория за здравни иновации. Д-р Гулдемонд е старши научен сътрудник в Лайденския университет и професор по „Интегрирана грижа и технологии“ в Първи Московски държавен медицински университет И. М. Сеченов. Той е политически съветник на Министерството на здравеопазването в Холандия и консултант на различни организации: СЗО, програми на ЕС EIT KIC Health, KIC Digital, AAL, IMI и H2020. Той активно участва в множество програми за електронно здравеопазване: Китай, Обединеното кралство, Руската федерация, Италия, Норвегия, Полша, Германия, Белгия, Бразилия, Иран, Финландия, Румъния и САЩ. Проф. Гулдемонд е архитект на Националната стратегията за електронно здравеопазване и Стратегия за здравните данни. Той е координатор на EU EIP за здравословно и активно остаряване и член на стратегическата консултативна група на ISO за застаряващи общества.

Д-р Славейко Джамбазов,
Председател на „Ценности за бъдещето“
Д-р Джамбазов притежава международна експертиза като консултант за здравни политики, оценка на здравните технологии, здравеопазване основано на ползите. Завършил е медицина, магистратура по обществено здраве, по бизнес администрация, защитена докторантура в областта на оценката на здравните технологии. Завършил е курс в Harvard Business School за измерване на ползите в здравеопазването при Портър и Каплан, като от 2019 г. имплементира методиката в лечебни заведения в България и чужбина. През 2020 г. д-р Джамбазов стартира преподавателска дейност за здравеопазване основано на ползите в университети в България и други европейски държави – МУ Плевен, Американски Университет в България, Charles University Прага и др. От 2017 г. д-р Джамбазов работи активно и по инвестиционни проекти в Африка, Централна и Югоизточна Азия.